Projekt

„Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiat grójecki w odpowiedzi na ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs na składanie wniosków o dofinasowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” dniu 27.05.2009 r. złożył wniosek o dofinasowanie projektu pt.: „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”.

Wniosek o dofinasowanie w/w projektu został złożony w Partnerstwie. Ustalenie partnerstwa zostało przeprowadzone w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z późn. zm.). Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu zostało opublikowane 30 kwietnia 2009 r. w prasie lokalnej (ECHO DNIA) oraz umieszczone na stronie www.bipgrojec.pl.

Na podstawie Zarządzenia Nr 20/2009 Starosty Grójeckiego z dnia 28 kwietnia 2009 r., została powołana Komisja Konkursowa do oceny ofert składanych w ramach otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Posiedzenie Komisji z wyboru partnerów odbyło się w dniu 21 maja 2009 r. z którego został sporządzony protokół z wyboru partnerów.

 

 

W wyniku ogłoszonego otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu zostały złożone dwie oferty:

 1. Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA z siedzibą w Warszawie;
 2. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości z siedzibą w Pułtusku

Zarząd Powiatu Grójeckiego na podstawie protokołu Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 20/2009 oraz na podstawie złożonych ofert, Uchwałą Nr 30/09 z dnia 21 maja 2009 r. dokonał wyboru w/w partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”

W wyniku dokonania wyboru partnerów w dniu 22.05.2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Partnerem Wiodącym (Liderem Projektu) – Powiat Grójecki, a:

 1. Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA z siedzibą w Warszawie (Partner nr 1);
 2. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości z siedzibą w Pułtusku (Partner nr 2).

Strony porozumienia ustaliły, że Porozumienie zostaje zawarte do momentu podpisania pomiędzy jego stronami Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu, która to umowa będzie w przyszłości załącznikiem do dokumentacji, o ile zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą Drugiego Stopnia na realizację projektu o jakim mowa w § l  porozumienia, lub jej zażądaniu do oceny merytorycznej wniosku.

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA I ZAWARCIU POROZUMIENIA

 

W związku z ogłoszeniem opublikowanym dnia 30 kwietnia 2009 r. w prasie lokalnej (ECHO DNIA) oraz zamieszczonym na stronie www.bipgrojec.pl dotyczącego otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego, Powiat Grójecki podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze partnera i zawarciu porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty które spełniały wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu.

W związku z powyższym Powiat Grójecki, uprzejmie informuje, że w dniu 22.05.2009 r.
w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z późn. zm.), oraz zgodnie z Zakresem realizacji projektów partnerskich określonym przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn. 23 kwietnia 2009 r. zostało zawarte porozumienie której celem jest wspólne sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2009
w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”, oraz wspólną jego realizację.

Stronami Porozumienia są: Partner Wiodący – Powiat Grójecki, oraz dwóch partnerów wyłonionych w procedurze otwartego naboru partnerów z dnia 21 maja 2009 r.:

 1. MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Gdańska 2 m. 128b, 01-633 Warszawa zwanym Partnerem nr 1
 2. Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku z siedzibą w Pułtusku,

przy ul. Świętojańskiej 16, 06-100 Pułtusk, zwanym Partnerem 2

Zgodnienie z zapisami porozumienia, zakres zadań Patnera Wiodącego oraz Partnerów przedstawia sie nastepująco :

 1. Partner Wiodący (Powiat Grójceki) :
 1. Partner nr 1 (MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych):
 1. Partner nr 2 (Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości):

 

Porozumienie zostaje zawarte do momentu podpisania pomiędzy jego stronami Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu, o ile zostanie podpisana Umowa
o dofinansowanie Projektu
z Instytucją Pośredniczącą Drugiego Stopnia,
lub wcześniejszemu zażądaniu Umowy Partnerskiej potrzebnej do oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinasowanie.

 

Na początku stycznia 2010 r. Powiat Grójecki otrzymał informację, że wniosek nr POKL.09.01.02.-14-322/09 „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał wynik 111 punktów co stanowiło więcej niż wymagane minimum punktów. Na początku lutego 2010 r. w/w projekt został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

W dniu 24.02.2010 r.  została podpisana Umowa Partnerska na rzecz realizacji Projektu: „Uczmy się razem i integrujmy-lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” (załącznik nr 7) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową” zawarta na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227. Poz. 1658. z późn. zm) w dniu 24.02.2010 r. między:

Powiatem Grójeckim

z siedzibą w Grójcu, ul. Piłsudzkiego 59, 05-600 Grójec

reprezentowanym przez Krzysztofa Fiksa-członka zarządu, Stefanię Fetraś - -członka zarządu

zwanym dalej Liderem Projektu/Liderem Partnerstwa

a

MANZANA  Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Gdańska 2 m. 128b, 01-633 Warszawa

reprezentowaną przez Joanna Ogrodowska – Wiceprezes Fundacji

zwanym dalej Partnerem nr 1

a

Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

z siedzibą w Pułtusku, przy ul. Świętojańskiej 16, 06-100 Pułtusk

reprezentowanym przez Janusza Borzyńskiego - Dyrektora Biura i Jerzego Załogę - Starszego Cechu, zwanym dalej Partnerem 2

 

Zgodnienie z zapisami Umowy, zakres zadań Lidera Projektu oraz Partnerów przedstawia sie nastepująco :

 1. 1. LIDER PROJEKTU – POWIAT GROJCEKI :

1)      Działania przygotowawcze – powołanie Zespołu Zarządzającego;

2)      Uruchomienie biura projektu i jego nadzór;

3)      Przygotowanie dokumentacji i procedur  operacyjnych projektu;

4)      Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w tej części Projektu, za realizacje której odpowiada Lider;

5)      Opracowanie planu działania;

6)      Zatrudnianie personelu projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;

7)      Zakup komputerów przenośnych, kamer cyfrowych i aparatów cyfrowych zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie

8)      Zakup komputerów przenośnych, rzutników multimedialnych dla SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą i Jurkach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ;

9)       Zakup instrumentów muzycznych, drobnego sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych dla SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą i Jurkach zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie;

10)  Wyłonienie wykonawców do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych wspólnie
z Partnerem nr 2 oraz czuwanie nad sprawną i zgodną z założeniami projektu ich realizacją przez wykonawców, w szczególności:

a)      podpisywanie umów z wykonawcami oraz rozliczanie się z nimi przez Lidera,

11)  Rekrutacja beneficjentów ostatecznych przez Koordynatorów ds. Monitoringu
i Rekrutacji na terenie danej szkoły;

12)  Współpraca Koordynatorów ds. Monitoringu i Rekrutacji z Specjalista ds. Organizacji Szkoleń.

13)  Monitorowanie rezultatów projektu i raportowanie przez Koordynatorów ds. Monitoringu i Rekrutacji do Kierownika Projektu.

14)  Koordynowanie pracami i współpraca z Partnerami  na rzecz realizacji projektu;

15)  Wsparcie Partnera nr 1 w realizacji powierzonych zadań;

16)  Wsparcie Partnera nr 2 w organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla Beneficjentów Ostatecznych, tj.

17)  Współorganizacja i nadzór nad wszystkimi działaniami projektowymi;

18)  Nadzór nad realizacja zadań Partnerów;

19)  Promocję projektu;

 

 

 

 

 1. 2. PARTNER NR 1 – MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności

Psychospołecznych):

1)        dostarczanie Liderowi wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu;

2)        analiza wiedzy i umiejętności Beneficjentów Ostatecznych (uczniów) przed rozpoczęciem warsztatów psychologicznych,

3)        zatrudnienie na umowę zlecenie Koordynatora ds. Doradztwa Zawodowego;

4)        zatrudnienie na umowę zlecenie Specjalistę ds. Rozliczeń;

5)        powołanie zespołu trenerów-psychologów oraz psychologów-doradców zawodowych do prowadzenia warsztatów i indywidualnych konsultacji psychologicznych i zatrudnienie tych osób na warunkach umowy zlecenie;

6)        koordynacja pracy trenerów-psychologów i doradców zawodowych (uzgadnianie terminów wyjazdów, analiza merytoryczna bieżącej pracy, monitoring pracy, bieżąca ewaluacja pracy z młodzieżą, dostarczanie sprawozdawczości: list obecności, raportów z pracy trenerów do Koordynatora ds. Doradztwa Zawodowego;

7)        Stała współpraca Koordynatora ds. Doradztwa Zawodowego ze Specjalistą ds. Organizacji Szkoleń w ramach ustalania terminów i miejsc prowadzenia szkoleń;

8)        Współpraca ze szkołami w ramach realizacji warsztatów psychologicznych
i indywidualnych konsultacji psychologicznych z zakresu dowództwa zawodowego;

9)        Przygotowanie merytoryczne programów warsztatów psychologicznych, materiałów informacyjnych dla uczestników warsztatów;

10)    Nadzór nad technicznym i logistycznym przebiegiem warsztatów psychologic
(z zakresu doradztwa zawodowego i warsztatów poszukiwania pracy
i autoprezentacji) oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych z zakresu dowództwa zawodowego;

11)    Ostateczny dobór uczestników (90 osób) na indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu dowództwa zawodowego we współpracy z dyrekcja szkoły/pedagogiem;

12)    Ewaluacja efektywności przeprowadzonych warsztatów psychologicznych
i konsultacji indywidualnych w zakresie doradztwa zawodowego (ocena efektywności warsztatów na podstawie ankiet wypełnianych przez Beneficjentów Ostatecznych po warsztatach i konsultacjach, oraz ocena efektywności na podstawie raportów psychologów z wykonanej pracy);

13)         Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w tej części Projektu, za realizacje której odpowiada Partner

14)    Przechowywanie dokumentacji projektu zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

15)    Udział w pracach Zespołu Zarządzającego.

 

 

 1. 3. PARTNER NR 2 – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości:

1)      Dostarczanie Liderowi Partnerstwa wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej
z realizacją projektu;

2)        Opracowanie i przekazanie Liderowi Projektu raportów dotyczących wyników początkowych i końcowych egzaminów wiedzy i umiejętności Beneficjentów Ostatecznych;

3)        Zatrudnienie na umowę zlecenie Specjalistę ds. Rozliczeń, Monitoringu
i Ewaluacji;

4)        Zatrudnienie na umowę zlecenie Specjalistę ds. Organizacji Szkoleń;

5)       Wyłonienie wykonawców do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych wspólnie
z Liderem Partnerstwa/Liderem Projektu oraz czuwanie nad sprawną i zgodną
z założeniami projektu ich realizacją przez wykonawców;

6)        Współpraca ze szkołami, organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

oraz nadzór nad technicznym i logistycznym przebiegiem wsparcia wspólnie z Liderem Partnerstwa;

7)        Stała współpraca Specjalisty ds. Organizacji Szkoleń z Koordynatorem ds. Doradztwa Zawodowego oraz  z Koordynatorami ds. Monitoringu i Rekrutacji
w ramach ustalania terminów i miejsc prowadzenia szkoleń;

8)       Zrealizowanie we współpracy z Liderem Partnerstwa zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych dla Beneficjentów Ostatecznych, tj.

- przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, matematyki;

- przeprowadzenie zajęć z ICT i kursów EDCL;

- zorganizowanie kół zainteresowań;

- zorganizowanie zajęć dla uczniów z SOSW (w ramach 5 modułów: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-sportowych i muzykoterapii),

- zorganizowanie wyjazdów integracyjnych - wycieczek wraz z imprezami plenerowymi, wyjazdów wakacyjno-warsztatowych, wyjazdów na basen;

9)        Sprawozdawczość i rozliczenie projektu wspólnie z Liderem Partnerstwa (zarządzanie finansami projektu poprzez prowadzenie bieżącej kontroli, rozliczenie i zapewnienie kwalifikowalności wydatków, sporządzanie specyfikacji i opisywanie dokumentów, przygotowywanie wniosków o płatność
i sprawozdawczość oraz monitorowanie wskaźników projektu);

10)    Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w tej części Projektu, za realizacje której odpowiada Partner

11)    Przechowywanie dokumentacji projektu zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

12)    Udział w pracach Zespołu Zarządzającego.

 

W dniu 22 lipca 2010r została podpisana przez Powiat Grójecki Umowa o dofinansowanie Projektu: „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Wartość projektu to 2 382 113, 03 zł.

Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia dla osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Projekt będzie służył wzmocnieniu atrakcyjności i podniesieniu jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Projekt „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla  młodzieży powiatu” jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem projektu będzie stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia dla osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Projekt będzie służył wzmocnieniu atrakcyjności i podniesieniu jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci równocześnie uczniowie z 3 Liceów Ogólnokształcących (LO) oraz 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych (SOSW).

 

CELE PROJEKTU

CELE SZCZEGÓŁOWE

Przy formułowaniu założeń realizacji projektu został/zostanie zapewniony równy dostęp kobiet i mężczyzn do udziału w projekcie. Projekt jest zgodny  z zasadą równych szans, prawodawstwem unijnym i krajowym oraz przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

GRUPY DOCELOWE

 

W projekcie będzie uczestniczyło 900 uczniów z trzech liceów Ogólnokształcących oraz 120 uczniów ze  Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych położonych na terenie powiatu.

Wybór grupy docelowej dla uczniów z LO wynika z potrzeby kompleksowego wsparcia młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu w celu poniesienia jakości usług edukacyjnych oraz integracji społecznej. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na możliwość rozwoju i dalszej nauki na uczelniach wyższych, a zdobyte umiejętności i efekt współzawodnictwa wychodzą poza ramy czasowe projektu.

Wybór grupy docelowej dla uczniów z SOSW wynika  z tego, iż dzieci niepełnosprawne bardzo często nie wychodzą poza obręb swego domu lub placówki oświatowej. Niejednokrotnie rodzice nie proponują swoim niepełnosprawnym pociechom ciekawych form spędzania wolnego czasu. Związane jest to z brakiem czasu, funduszy, brakiem pomysłów a także (jak się często okazuje) oporami przed pokazywaniem się z dzieckiem niepełnosprawnym.

Projekt ma m.in. na celu stworzenie odpowiednich warunków do realizacji działań terapeutycznych - rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz procesów stymulujących oddziaływania społeczne, psychologiczne i wychowawcze.

Projekt umożliwi tym uczniom na w miarę samodzielną egzystencję i integrację społeczną, a także otworzy ich na świat oraz poznanie jego piękna.

 

 

Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo uczniów w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych:

 

a) zajęcia z języka angielskiego o łącznej liczbie 1080 godzin,  realizowanych w 3 LO dla 12 grup 10 osobowych:

Liczba uczestników: 120 osób (12 grup 10 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 1080 godzin lekcyjnych dla dwunastu grup.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

b) zajęcia z matematyki o łącznej liczbie 1080 godzin,  realizowanych w 3 LO
dla 12 grup 10 osobowych:

Liczba uczestników: 120 osób (12 grup 10 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 1080 godzin lekcyjnych dla dwunastu grup.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

c) zajęcia z języka niemieckiego i rosyjskiego o łącznej liczbie 540 godzin realizowanych w 3 LO dla 6 grup 10 osobowych:

Liczba uczestników: 60 osób (6 grup 10 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych dla sześciu grup.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

d) zajęcia ICT na poziomie podstawowym dla klas pierwszych o łącznej liczbie
270 godzin skierowane dla uczniów LO Grójec (1 grupa 10 osobowa) i LO Warka
(2 grupy 10 osobowe);

Liczba uczestników: 30 osób (3 grupy 10 osobowe):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie
270 godzin lekcyjnych dla trzech grup.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

e) kursy przygotowujące (z możliwością zdania egzaminu) do European Computer Driving Licence (ECDL):

Liczba uczestników: 40 osób (4 kursy po 10 osób):

Rozpoczęcie kursów:

Każdy kurs szacunkowo będzie trwał 100 godzin.

f) warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego o łącznej liczbie 408 godzin realizowanych w 3 LO i 2 SOSW dla 68 grup max.15 osobowych;

g) indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego o łącznej liczbie 180 godzin/ po 2 godziny dla ucznia który zgłosi Koordynatorowi
ds. Monitoringu i Rekrutacji potrzebę dodatkowej konsultacji, realizowanych w 3 LO dla 90 uczniów;

Liczba uczniów z każdego liceum będzie proporcjonalna do liczby uczniów
w danej szkole:

 

h) warsztaty umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji łącznej liczbie
408 godzin realizowanych  w 3 LO oraz 2 SOSW dla 68 grup max.15 osobowych,

i) zajęcia dla uczniów z 2 SOSW w ramach 5 modułów: rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-sportowych i muzykoterapii:

 

MODUŁ 1: Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:

Liczba uczestników: 30 osób (6 grup 5 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 810 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 

MODUŁ 2: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

Liczba uczestników: 30 osób (6 grup 5 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 810 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

MODUŁ 3: Zajęcia z terapii logopedycznej:

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 

MODUŁ 4: Zajęcia korekcyjno – sportowe:

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

MODUŁ 5: Zajęcia z muzykoterapii:

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

Łącznie 3 240 godzin dla 24 grup 5 osobowych.

j) koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko-teatralne i chóru realizowane
w LO Grójec oraz koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko-teatralne realizowane w LO Warce o łącznej liczbie 480 godzin dla grup 15 osobowych:

Liczba uczestników: 75 osób (5 Kół 15 osobowych):

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 96 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 480 godzin lekcyjnych 5 Kół. Na koła zainteresowań przewiduje się 8 godzin lekcyjnych
w miesiącu.

Liczba godzin do przeprowadzenia do końca roku 2010:

Liczba godzin do przeprowadzenia w roku 2011:

Liczba godzin do przeprowadzenia do 29 lutego 2012 r.:

 

k) 10 wyjazdów integracyjnych do kina i teatru przez 3 semestry dla 25 uczniów z 3 LO oraz 10 uczniów z 2 SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;

l) 6 wyjazdów integracyjnych przez 3 semestry do muzeów w Warszawie
dla 25 uczniów z 3 LO oraz 10 uczniów z 2 SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;

m) wyjazd integracyjny: wakacyjno - warsztatowy języka angielskiego
dla 16 wyróżniających się uczniów w ramach wszystkich zajęć w projekcie z 3 LO, oraz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla 20 uczniów z 2 SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;

n) wyjazdy uczniów ze SOSW w Jurkach i Nowym Mieście n/P. na basen do Spały
i Grójca: 55wyjazdów przez 4 semestry w ramach zajęć pozaszkolnych;

p) 2 wyjazdy edukacyjno – warsztatowe do Parku Dinozaurów do Bałtowa dla uczniów
z SOSW w Jurkach i Nowym Mieście n/P

q) warsztaty dla uczniów ze SOSW w Jurkach i Nowym Miecie n/P. „Jestem potrzebny” (24 godz.),

r) 4 wyjazdy integracyjne dla uczniów z 3 LO i 2 SOSW do ZOO do Warszawy

OPIS WARSZTATÓW:

 1. I. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

Warsztaty mają formułę 6-cio godzinnych zajęć i są przeprowadzane na terenie szkół,
w której uczą się uczniowie. Młodzież pracuje w małych grupach – max.15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy) w celu zwiększenia skuteczności warsztatu oraz zbudowania sprzyjającej atmosfery do pracy.

Jeden trener prowadzi jedną grupę. Jeden dzień warsztatowy trwa 6 godzin lekcyjnych.

Metoda pracy:

Warsztat ma na celu:

 

 1. II. Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji.

Warsztaty, podobnie jak w/w, mają formułę 6-cio godzinnych zajęć
i prowadzone są metodami aktywnymi przez trenerów psychologów. Dodatkowym elementem ćwiczeń jest kamera, którą są nagrywane wystąpienia młodzieży
i analizowane. Młodzież pracuje w małych grupach – max.15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy)

 

Warsztat ma na celu:

 

Twardym efektem jest:

Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne od trenerów, a po każdym warsztacie zostanie wypełniona ankieta ewaluacyjna przez każdego uczestnika.

 

 1. III. Warsztaty „JESTEM POTRZEBNY”

 

Warsztaty mają na celu rozwój umiejętności psychospołecznych zwłaszcza w kontekście wzrostu poczucia własnej wartości, zaradności życiowej i realnego wpływu na otoczenie
w odniesieniu do integracji ze środowiskiem młodzieży pełnosprawnej. Warsztaty te są skierowane dla wychowanków Specjalnych Ośrodków Szklono – Wychowawczych w Jurkach i Nowym Mieście n/P.

W obu ośrodkach, w w/w warsztatach weźmie udział 90 uczniów (45 osób z jednego ośrodka) i zrealizowane bedą w formach 4 godzinnych bloków dla 6 grup 15 osobowych, prowadzone przez 2 trenerów.

 

 1. IV. WARSZTATY INTEGRACYJNE PRZEŁAMUJĄCE STEREOTYPY MYŚLENIA O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Będą to warsztaty kształtujące pozytywne postawy (otwartości i tolerancji) w aspekcie przełamywania stereotypów myślenia o osobach niepełnosprawnych, gdzie głównym celem zajęć będzie pokazanie młodzieży z LO z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidzące, niesłyszące i poruszające się na wózku podczas krótkiego wykładu oraz praktycznych warsztatów.

 

Cele szczegółowe w/w warsztatów:

 

Przebieg warsztatów.

Warsztaty w jednej szkole będą trwały 5 godzin lekcyjnych Każda klasa weźmie udział
w 2 godzinnych zajęciach (1 godzina wykładu i 1 godzina praktycznych warsztatów). W ten sposób zachowana zostanie nie tylko efektywność szkoleń ale także możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców.

Przebieg warsztatów w jednej szkole:

-          1 godz. lekcyjna Warsztaty integracyjne (pierwsze 2 klasy)

-          1 godz. lekcyjna Warsztaty integracyjne (kolejne 2 klasy)

-          1 godz. lekcyjna Warsztaty integracyjne (kolejne 2 klasy)

-          1 godz. lekcyjna Warsztaty integracyjne (kolejne 2 klasy)

 

Pierwsza godzina zajęć przeznaczona będzie na mini – wykład połączony z dyskusją grupową na temat problemów i trudności os. niepełnosprawnych. Wykład prowadzony będzie przez Łukasza Bednarskiego - osobę niepełnosprawną (poruszającą się na wózku inwalidzkim), na co dzień pracującą w Centrum Integracji. Kolejne godziny zajęć przeznaczone będą na warsztaty prowadzone przez 4 trenerów.

Zorganizowane będą  trzy główne tematy warsztatów:

Będą to symulowane sytuacje niepełnosprawności, w których uczniowie będą mieli okazję zmierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. Dla każdego rodzaju schorzenia przygotowanych zostanie kilka ćwiczeń pokazujących różnorodne trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych. W sumie będzie to 17 ćwiczeń do wykonania
w ramach poszczególnych stanowisk przy których będą wykonywane ćwiczenia. Poszczególne stanowiska będą rozmieszczone w taki sposób, aby uczniowie mogli wziąć udział w wybranych zadaniach w ramach 3 tematów warsztatów.

Poszczególne grupy (jedna grupa to 2 klasy) zostaną podzielone na 3 podgrupy. 1-sza podgrupa na początku uczestniczyła będzie w warsztacie „Życie w ciemności” - trudności osób niewidzących, podczas gdy 2-ga podgrupa będzie wykonywała ćwiczenia w ramach warsztatu „Świat bez dźwięków” - trudności osób niesłyszących, a 3-cia podgrupa w tym samym czasie uczestniczyć będzie w ćwiczeniach warsztatu „Chodzę rękoma” - trudności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wykonaniu ćwiczeń uczniowie będą rotacyjnie się zmieniali.

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO.

Spotkania będą odbywać się z uczniem, który zgłosi potrzebę dodatkowej konsultacji po warsztatach (by utworzyć Indywidualny Plan Działania). Konsultacje będą odbywały się na terenie szkoły w określonych dniach i godzinach.

Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) służy zwiększeniu aktywności osoby poszukującej pracy w kierunku znalezienia ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Utworzenie IPD odbywa się poprzez identyfikację trudności ucznia, określenie celów zawodowych, opracowanie i wdrożenie planu konkretnych działań (kroków), jakie podejmie uczeń w celu własnej edukacji, a w przyszłości znalezienia pracy.

Doradca ocenia realność planowanych działań, pomaga w planowaniu kariery, daje wsparcie uczniowi, ale nie podejmuje za niego ostatecznych decyzji. Uczeń sam, dzięki analizie własnej sytuacji, planuje karierę zawodową.

 

 

 

 

Twardym efektem jest:

 

W indywidualnym doradztwie zawodowym weźmie udział 90 uczniów, każdy po 2 godziny
z 3 Liceów Ogólnokształcących. Liczba uczniów z każdego liceum będzie proporcjonalna do liczby uczniów w danej szkole:

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA z siedzibą w Warszawie oraz Cechem Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości z siedzibą w Pułtusku. Zakres partnerstwa został określony w Umowie partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” z dnia 24.02.2010 r.

Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się we wrześniu b.r. Projekt będzie trwał do końca kwietnia 2012 r.

Biuro Projektu

ul. Piłsudskiego 59/2, 05-600 Grójec

tel. 698 510 457

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona internetowa projektu: www.uczmysierazem.grojec.pl