Opis Warsztatów


Do warsztatów przystąpi 68 grup uczniów. Wszystkie grupy wezmą udział w dwóch warsztatach. Każda grupa będzie liczyła 15 osób. Łącznie w projekcie weźmie udział 1020 uczniów: 900 uczniów z Liceów Ogólnokształcących i 120 uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

 

 

 

WARSZTATY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO.

Warsztaty będą miały formułę 6-cio godzinnych zajęć i zostaną przeprowadzone na terenie szkoły, w której uczą się uczniowie. Młodzież będzie pracowała w małych grupach – 15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy) w celu zwiększenia skuteczności warsztatu oraz zbudowania sprzyjającej atmosfery do pracy.

Jeden trener prowadzi jedną grupę. Jeden dzień warsztatowy trwa 6 godzin lekcyjnych.

Metoda pracy:

 

 

Warsztat ma na celu:

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I AUTOPREZENTACJI.

Warsztaty, podobnie jak w/w, będą miały formułę 6-cio godzinnych zajęć i prowadzone będą metodami aktywnymi przez trenerów psychologów. Dodatkowym elementem ćwiczeń będzie kamera, którą będą nagrywane wystąpienia młodzieży i analizowane. Młodzież będzie pracowała w małych grupach – 15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy)

 

Warsztat ma na celu:

 

 

Twardym efektem będzie:

 

 

Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne od trenerów, a po każdym warsztacie zostanie wypełniona ankieta ewaluacyjna przez każdego uczestnika.

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO.

Spotkania będą odbywały się z uczniem, który zgłosi potrzebę dodatkowej konsultacji po warsztatach (by utworzyć Indywidualny Plan Działania). Konsultacje będą odbywały się na terenie szkoły w określonych dniach i godzinach. Uczeń wcześniej będzie zgłaszał swoją potrzebę do lokalnego koordynatora na terenie szkoły, tj. Koordynatora ds. Monitoringu i Rekrutacji, którym będzie dyrektor szkoły. Koordynator będzie dokonywał zapisów uczniów i informował psychologa o terminach.

Zakładamy, że 10% uczniów w danej klasie będzie korzystać
z indywidualnych spotkań – 2 osoby w 1 klasie. Średnio ilość godzin pracy:
2 godziny z 1 uczniem

Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) służy zwiększeniu aktywności osoby poszukującej pracy w kierunku znalezienia ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Utworzenie IPD odbywa się poprzez identyfikację trudności ucznia, określenie celów zawodowych, opracowanie i wdrożenie planu konkretnych działań (kroków), jakie podejmie uczeń w celu własnej edukacji, a w przyszłości znalezienia pracy.

Doradca ocenia realność planowanych działań, pomaga w planowaniu kariery, daje wsparcie uczniowi, ale nie podejmuje za niego ostatecznych decyzji. Uczeń sam, dzięki analizie własnej sytuacji, planuje karierę zawodową.

 

Podczas tworzenia IPD uczeń określi rodzaj szkolenia, zajęć pozalekcyjnych, w którym chciałby uczestniczyć podczas projektu.

 

Twardym efektem będzie:

 

 

W indywidualnym doradztwie zawodowym weźmie udział 90 uczniów, każdy po 2 godziny z 3 Liceów Ogólnokształcących. Liczba uczniów z każdego liceum będzie proporcjonalna do liczby uczniów w danej szkole: